نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,295,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,361,700
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,240,700
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,998,700
دو رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,805,100
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,038,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,917,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,675,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,295,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,361,700
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,240,700
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,998,700
دو رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,805,100
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,038,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,917,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,675,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,651,000
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,410,100
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 3,256,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 3,014,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,176,700
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,841,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 1,914,000
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 1,670,900
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,264,900
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,022,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,516,300
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,637,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,180,200
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,938,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,796,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,554,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,856,700
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,953,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 2,820,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 111,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 2,953,500
دو رو 9×6 500 6 روز 2,530,000
دو رو 9×6 1000 6 ساعته 4,140,400
دو رو 9×6 1000 3 روز 3,958,900
دو رو 9×6 1000 6 روز 3,535,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 2,953,500
دو رو 9×6 500 6 روز 2,530,000
دو رو 9×6 1000 6 ساعته 4,140,400
دو رو 9×6 1000 3 روز 3,958,900
دو رو 9×6 1000 6 روز 3,535,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,856,700
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,977,700
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 10 روز 4,515,500
دو رو 8.5×4.8 1000 10 روز 4,636,500
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.