نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,548,800
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,312,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,076,800
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,221,400
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,985,400
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,749,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,548,800
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,312,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,076,800
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,221,400
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,985,400
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,749,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,832,000
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,596,000
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 3,186,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,950,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,259,800
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,637,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,017,800
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 1,781,800
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,395,400
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,159,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,044,600
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,162,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,194,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,958,800
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,773,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,537,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 3,398,400
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 3,162,400
دو رو 8.5×4.8 1000 3 روز 3,469,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 3,233,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,867,400
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,961,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 2,820,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 14,750,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 3,127,000
دو رو 9×6 500 6 روز 2,773,000
دو رو 9×6 1000 6 ساعته 4,283,400
دو رو 9×6 1000 3 روز 4,106,400
دو رو 9×6 1000 6 روز 3,752,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 3,127,000
دو رو 9×6 500 6 روز 2,773,000
دو رو 9×6 1000 6 ساعته 4,283,400
دو رو 9×6 1000 3 روز 4,106,400
دو رو 9×6 1000 6 روز 3,752,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,784,800
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,855,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 10 روز 4,224,400
دو رو 8.5×4.8 1000 10 روز 4,295,200
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.