نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 15,292,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 17,617,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 32,473,600
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 59,649,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 14,112,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 16,201,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 30,821,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 26,514,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 48,852,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 23,128,000
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 91,273,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 25,098,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 47,200,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 21,948,000
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 5000 6 روز 181,849,792
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 8 روز 44,698,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 5000 8 روز 50,964,200
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 5000 8 روز 94,824,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 19,505,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 21,900,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 4 روز 21,900,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 41,040,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 4 روز 76,723,600
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 6 روز 76,723,600
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 76,723,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 18,325,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 20,484,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 20,484,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 39,388,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 76,723,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 31,541,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 35,081,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 4 روز 35,081,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 65,973,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 4 روز 125,422,200
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 2000 6 روز 125,422,200
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 125,422,200
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 30,361,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 33,665,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 8 روز 33,665,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 64,321,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 8 روز 125,422,200
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 5000 6 روز 267,234,592
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 5000 6 روز 267,234,592
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 8 روز 65,749,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 5000 8 روز 72,369,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 5000 8 روز 72,369,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 5000 8 روز 137,623,392
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 5000 8 روز 137,623,392
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 15,351,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 17,593,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 17,593,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 33,606,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 33,606,400
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 8 روز 65,218,600
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 8 روز 65,218,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 8 روز 74,965,400
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 8 روز 7,705,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 11 روز 16,708,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 11 روز 19,021,600
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 11 روز 36,497,400
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 11 روز 28,261,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 11 روز 32,107,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 11 روز 61,277,400
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 11 روز 62,032,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 5000 11 روز 70,210,000
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 5000 11 روز 133,481,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 25.8×23.6 نامه 1000 13 روز 22,349,200
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 13 روز 22,821,200
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 13 روز 43,081,800
یک رو 25.8×23.6 نامه 2000 13 روز 36,202,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 13 روز 36,934,000
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 13 روز 7,316,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 6 روز 77,750,200
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 77,750,200
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 18,443,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 21,428,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 41,264,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 41,264,600
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.