مشتریان گرامی : جهت ارسال سفارشات آماده خود به ناحیه کاربری - درخواست ارسال مراجعه نمایید .

با در نظر گرفتن زمان جهت جداسازی سفارشات ، بسته بندی و ساعات کاری مجتمع ثبت درخواست ارسال خود 

را از شنبه تا 4 شنبه قبل از ساعت 16 و در روز 5 شنبه قبل از ساعت 14 انجام دهید .

در غیر اینصورت امکان ارسال سفارشات شما در روز کاری بعد وجود دارد . 

1 - مبلغ پیش فرض ارسال بار جهت حداکثر حجم بار ( نصف کارتن موزی ) از مجتع تا ترمینال ، باربری و فرودگاه بوده و  برای بارهای بیشتر از آن هزینه ارسال اعلام میگردد  .

2 - هزینه حمل از باربری تا مقصد و همچنین هزینه انبارداری و کرایه شهری بر عهده کاربر می باشد .

3 - پس از تحويل سفارش شما به باربري، بيجک مربوطه در اختيار متصدي مجتمع قـرار خواهـد گرفـت . اين بيجک تا سـاعت 12روز بعد از ارسال بار براي شـما پيامـک خـواهد شد. در صورت عدم دریـافت پیامـک می توانید مراتب را از طریق تماس با مجتمع  - بخش تحویل پیگیری نمایید . 

4 - زمان ارسال بار از ترمینال ، باربری و ... بستگی به ساعت حرکت روزانه اتوبوس ها از تهران به مقصد را دارد و این مجتمع مسئولیتی جهت تاخیر ارسال بار توسط باربری را  ندارد . 

5 - سفارشات شما فقط با نام و مشخصاتی که داخل وب سایت ثبت شده ارسال خواهند شد.

6- مجتمع طراحی و چاپ ایندو ، کالا را به وکالت از جانب کاربر، به شخص حمل کننده ( ترمینال ، باربری و ... ) تحویل داده و در قبال آن فقط برگ رسید اخذ خواهد نمود. لذا در صورت بروز هر گونه آسیب دیدگی یا مفقود شدن احتمالی در طول مسیر، این مجتمع مسولیتی بعهده ندارد و هیچ وجهی مسترد نخواهد شد. در این صورت کاربر می تواند رسید را از مجتمع دریافت و پیگیری های لازم را شخصاً دنبال نماید.