نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29×9 2000 6 روز 19,679,000
یک رو 29×9 4000 6 روز 34,287,000
دو رو 29×9 2000 6 روز 24,145,000
دو رو 29×9 4000 6 روز 40,348,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 28.8×12.2 1000 6 روز 22,759,000
دو رو 28.8×12.2 1000 6 روز 30,481,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 28.8×12.2 1000 6 روز 22,759,000
دو رو 28.8×12.2 1000 6 روز 30,481,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 28.8×12.2 1000 6 روز 22,759,000
دو رو 28.8×12.2 1000 6 روز 30,481,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 24×9.6 1000 6 روز 16,379,000
دو رو 24×9.6 1000 6 روز 21,527,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 9.6×5.1 1000 8 روز 4,070,000
دو رو 9.6×5.1 1000 8 روز 5,093,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 9.6×5.1 1000 8 روز 3,971,000
دو رو 9.6×5.1 1000 8 روز 4,906,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 11.2×5.5 1000 8 روز 28,303,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 11.2×5.5 1000 4 روز 14,784,000
دو رو 11.2×5.5 1000 8 روز 13,684,000
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.