نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,295,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,361,700
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,240,700
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,998,700
دو رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,805,100
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,038,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,917,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,675,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,295,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,361,700
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,240,700
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,998,700
دو رو 8.5×4.8 500 6 روز 1,805,100
دو رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 3,038,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,917,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,675,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,651,000
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,410,100
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 3,256,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 3,014,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,711,500
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,590,500
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,349,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 6 ساعته 2,675,200
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,554,200
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,313,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,554,200
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,313,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 4,504,500
دو رو 9×6 500 8 روز 4,081,000
دو رو 9×6 1000 3 روز 6,827,700
دو رو 9×6 1000 8 روز 6,403,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 3 روز 6,827,700
دو رو 9×6 1000 11 روز 6,403,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 5,168,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 4,238,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 4,552,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 8 روز 5,749,700
دو رو 9×6 1000 8 روز 9,682,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 9,682,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 4 روز 5,701,300
دو رو 9×6 500 6 روز 5,277,800
دو رو 9×6 1000 4 روز 7,287,500
دو رو 9×6 1000 8 روز 6,864,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 4 روز 5,967,500
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 5,544,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 500 4 روز 4,444,000
دو رو 5.9×5.6 500 8 روز 4,020,500
دو رو 5.9×5.6 1000 4 روز 5,205,200
دو رو 5.9×5.6 1000 8 روز 5,628,700
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 5 روز 14,184,500
دو رو 9×6 1000 11 روز 12,974,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 5 روز 10,202,500
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 9,779,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 9,259,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 7,614,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 5 روز 6,427,300
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,217,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 4 روز 11,944,900
دو رو 9×6 1000 11 روز 10,734,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 250 6 ساعته 39,875,000
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 43,214,600
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 77,034,100
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 75,763,600
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 40,431,600
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 43,892,200
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 500 6 ساعته 42,791,100
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 48,925,800
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 87,016,600
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 43,892,200
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 50,837,600
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 89,533,400
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 6 ساعته 14,207,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 ساعته 10,854,800
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 6 ساعته 10,261,900
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 ساعته 6,208,400
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 6 ساعته 4,721,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 ساعته 3,886,300
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 ساعته 24,261,600
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 6 ساعته 48,211,900
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 6 ساعته 59,054,600
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 109,947,200
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 49,446,100
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 61,014,800
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 114,980,800
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 3 روز 13,481,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 10,128,800
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 3 روز 9,656,900
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 5,603,400
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 3 روز 4,116,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 3,280,200
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 14,207,600
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 7,649,400
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 4,297,700
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 22,809,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 15,951,100
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 18,177,500
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 32,213,500
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 35,641,100
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 4 روز 59,054,600
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 4 روز 134,594,900
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 4 روز 36,693,800
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 4 روز 72,836,500
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 4 روز 138,805,700
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 8,919,900
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 4,515,500
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 2,313,300
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 12,997,600
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 6,560,400
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 3,329,700
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 20,389,600
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 55,711,700
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 12,270,500
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 8,569,000
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 8 روز 3,147,100
یک رو 10×9.6 1000 8 روز 1,684,100
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 14,136,100
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 15,999,500
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 29,793,500
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 6 ساعته 21,516,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 ساعته 16,386,700
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 6 ساعته 11,594,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 ساعته 9,029,900
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 6 ساعته 9,090,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 ساعته 5,350,400
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 ساعته 35,214,300
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 3 روز 20,911,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 15,781,700
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 3 روز 11,110,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 8,545,900
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 3 روز 8,606,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 4,866,400
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 22,544,500
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 11,932,800
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 6,560,400
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 34,004,300
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 29,049,900
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 51,931,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 25,734,500
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 50,873,900
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 2000 4 روز 101,185,700
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 2000 4 روز 193,823,300
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 2000 4 روز 52,980,400
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 2000 4 روز 105,397,600
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 2000 4 روز 202,244,900
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 14,450,700
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 7,335,900
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 3,778,500
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 21,213,500
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 10,722,800
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 5,471,400
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 31,342,300
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 93,469,200
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 8 روز 19,580,000
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 8 روز 9,900,000
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 8 روز 7,517,400
یک رو 10×9.6 2000 8 روز 2,591,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 26,871,900
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 49,509,900
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 23,918,400
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 3 روز 42,643,700
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 32,238,800
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 3 روز 30,484,300
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 16,956,500
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 3 روز 11,849,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 9,248,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 45,995,400
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 23,828,200
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 12,684,100
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 66,808,500
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 5000 4 روز 98,093,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 6 روز 30,665,800
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 6 روز 15,504,500
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 7,917,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 44,422,400
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 22,376,200
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 11,353,100
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 63,662,500
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 5000 6 روز 202,557,300
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 8 روز 41,070,700
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 8 روز 29,032,300
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 8 روز 10,518,200
یک رو 10×9.6 5000 8 روز 5,277,800
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 8 روز 52,954,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 5000 8 روز 59,221,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 5000 8 روز 108,214,700
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 250 6 ساعته 43,505,000
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 71,057,800
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 130,735,000
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 41,145,500
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 71,735,400
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 132,005,500
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 500 6 ساعته 43,505,000
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 75,848,300
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 141,988,000
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 44,606,100
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 78,679,700
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 144,504,800
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 6 ساعته 21,720,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 ساعته 15,187,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 6 ساعته 16,325,100
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 ساعته 8,375,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 6 ساعته 6,608,800
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 ساعته 4,974,200
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 ساعته 32,926,300
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 6 ساعته 48,925,800
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 6 ساعته 86,895,600
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 164,916,400
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 50,160,000
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 88,855,800
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 169,950,000
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 3 روز 20,994,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 14,461,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 3 روز 15,720,100
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 7,770,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 3 روز 6,002,700
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 4,370,300
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 21,551,200
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 11,314,600
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 6,135,800
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 31,474,300
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 59,853,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 3,402,300
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 20,341,200
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 10,225,600
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 5,167,800
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 29,054,300
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 19,784,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 8 روز 13,251,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 14,631,100
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 8 روز 6,681,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 8 روز 5,034,700
دو رو 10×9.6 1000 8 روز 2,411,200
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 6 ساعته 31,354,400
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 ساعته 22,084,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 6 ساعته 16,519,800
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 ساعته 11,884,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 6 ساعته 6,634,100
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 ساعته 6,779,300
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 ساعته 46,611,400
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 3 روز 30,749,400
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 21,479,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 3 روز 16,035,800
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 11,400,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 3 روز 6,149,000
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 6,294,200
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 32,455,500
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 16,882,800
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 9,042,000
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 45,401,400
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 79,429,900
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 5,205,200
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 31,124,500
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 15,672,800
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 7,953,000
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 42,739,400
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 8 روز 29,418,400
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 8 روز 20,148,700
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 8 روز 14,825,800
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 8 روز 10,190,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 8 روز 5,060,000
دو رو 10×9.6 2000 8 روز 3,548,600
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 3 روز 59,306,500
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 41,808,800
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 3 روز 22,158,400
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 21,734,900
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 3 روز 16,012,700
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 11,643,500
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 62,404,100
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 32,033,100
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 16,787,100
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 85,949,600
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 10,312,500
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 60,831,100
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 30,581,100
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 15,456,100
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 82,803,600
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 8 روز 57,733,500
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 8 روز 40,235,800
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 8 روز 20,706,400
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 8 روز 20,282,900
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 8 روز 14,681,700
دو رو 10×9.6 5000 8 روز 6,876,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 52,556,900
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 80,482,600
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 42,319,200
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 47,594,800
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 85,274,200
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 250 6 ساعته 41,060,800
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 52,472,200
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 96,152,100
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 47,594,800
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 56,949,200
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 105,663,800
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 500 6 ساعته 45,199,000
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 ساعته 29,005,900
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 ساعته 13,227,500
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 ساعته 7,395,300
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 ساعته 4,479,200
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 6 ساعته 67,899,700
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 125,338,400
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 57,033,900
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 76,937,300
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 143,645,700
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 6 ساعته 52,556,900
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 27,553,900
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 12,500,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 6,790,300
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 4,479,200
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 17,765,000
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 9,427,000
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 5,192,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 19,422,700
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 21,685,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 4 روز 21,685,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 39,230,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 4 روز 39,230,400
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 40,625,200
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 4 روز 80,688,300
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 4 روز 154,522,500
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 4 روز 36,693,800
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 4 روز 90,090,000
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 4 روز 173,313,800
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 25,132,800
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 11,290,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 5,700,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 2,905,100
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 6 روز 69,699,300
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 69,699,300
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 16,555,000
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 8,339,100
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 4,225,100
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 17,608,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 19,507,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 19,507,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 36,811,500
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 36,811,500
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 ساعته 44,748,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 ساعته 21,153,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 ساعته 11,412,500
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 ساعته 6,548,300
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 43,538,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 20,548,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 10,928,500
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 6,064,300
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 29,648,300
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 15,479,200
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 8,340,200
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 32,692,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 36,067,900
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 4 روز 36,067,900
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 65,967,000
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 4 روز 65,967,000
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 60,833,300
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 2000 4 روز 121,115,500
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 2000 4 روز 233,681,800
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 2000 4 روز 52,980,400
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 2000 4 روز 139,918,900
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 2000 4 روز 271,276,500
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 40,876,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 19,217,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 9,718,500
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 4,975,300
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 2000 6 روز 121,457,600
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 121,457,600
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 28,317,300
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 14,269,200
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 7,251,200
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 30,877,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 33,889,900
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 8 روز 33,889,900
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 63,547,000
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 8 روز 63,547,000
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 90,620,200
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 44,144,100
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 22,908,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 12,224,300
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 63,771,400
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 32,722,800
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 17,125,900
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 5000 4 روز 98,093,600
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 87,474,200
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 6 روز 42,571,100
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 6 روز 21,456,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 10,893,300
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 5000 6 روز 272,508,500
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 5000 6 روز 272,508,500
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 62,198,400
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 31,270,800
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 15,794,900
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 8 روز 70,329,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 5000 8 روز 76,765,700
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 5000 8 روز 76,765,700
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 5000 8 روز 14,657,500
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 5000 8 روز 143,280,500
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 73,042,200
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 135,454,000
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 43,033,100
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 75,436,900
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 140,245,600
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 250 6 ساعته 41,774,700
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 80,313,200
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 151,122,400
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 48,308,700
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 84,790,200
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 160,633,000
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 500 6 ساعته 45,912,900
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 ساعته 37,668,400
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 ساعته 17,559,300
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 ساعته 9,560,100
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 ساعته 5,567,100
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 6 ساعته 95,740,700
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 180,307,600
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 57,747,800
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 84,790,200
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 198,614,900
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 6 ساعته 53,270,800
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 361,174,000
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 16,833,300
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 8,956,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 4,962,100
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 25,108,600
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 13,094,400
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 7,032,300
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 64,838,400
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 33,797,500
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 15,623,300
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 7,867,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 3,995,200
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 23,898,600
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 12,004,300
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 6,063,200
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 ساعته 56,123,100
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 ساعته 26,841,100
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 ساعته 14,257,100
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 ساعته 7,965,100
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 54,913,100
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 26,236,100
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 13,773,100
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 7,481,100
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 39,557,100
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 20,439,100
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 10,807,500
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 89,400,300
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 52,251,100
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 24,904,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 12,562,000
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 6,391,000
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 38,226,100
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 19,229,100
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 9,718,500
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 109,763,500
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 53,716,300
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 27,689,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 14,621,200
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 80,177,900
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 40,925,500
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 21,226,700
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 106,617,500
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 6 روز 52,143,300
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 6 روز 26,237,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 13,290,200
دو رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 78,604,900
دو رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 39,473,500
دو رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 19,895,700
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,176,700
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,841,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 1,914,000
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 1,670,900
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,264,900
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,022,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,516,300
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,637,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 13 روز 2,349,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 12,900,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.9×5.7 250 6 روز 17,149,000
دو رو 8.9×5.7 500 6 روز 26,236,100
دو رو 8.9×5.7 1000 6 روز 43,755,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.6×5.7 500 6 روز 22,375,100
دو رو 8.6×5.7 1000 6 روز 38,915,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 13,131,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 4 روز 13,095,500
دو رو 9×6 1000 11 روز 11,884,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 15,588,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 6,366,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 25 روز 12,828,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,180,200
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,938,200
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,796,200
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,554,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,856,700
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,953,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 2,820,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 111,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.6×5.7 500 11 روز 13,095,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 14 روز 15,249,300
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 6,391,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 3,826,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,302,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 3,851,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 13 روز 7,178,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 10,468,700
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,302,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,302,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 3,488,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 13 روز 13,700,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 7,783,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 7,045,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 6×6 1000 8 روز 2,748,900
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 6,997,100
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 11,497,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 13 روز 4,782,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 13 روز 9,211,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 5,834,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 3,548,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 7,045,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,408,500
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 10,166,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 12,900,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 14,110,800
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 7,117,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 15,588,100
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 17,645,100
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 17,645,100
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 33,072,600
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 33,072,600
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 8 روز 62,269,900
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 8 روز 62,269,900
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 8 روز 29,163,200
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 8 روز 14,636,600