نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,832,000
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,596,000
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 3,186,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,950,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,655,000
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,419,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,548,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,312,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 3 روز 2,548,800
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,312,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 3 روز 4,554,800
دو رو 9×6 500 8 روز 4,200,800
دو رو 9×6 1000 3 روز 6,773,200
دو رو 9×6 1000 8 روز 6,419,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 3 روز 6,773,200
دو رو 9×6 1000 11 روز 8,224,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 20 روز 23,600,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 5,180,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 4,259,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 4,566,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 8 روز 5,133,000
دو رو 9×6 1000 8 روز 8,224,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 8,224,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 500 4 روز 5,772,000
دو رو 9×6 500 6 روز 5,416,200
دو رو 9×6 1000 4 روز 7,540,200
دو رو 9×6 1000 8 روز 7,186,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 4 روز 6,159,600
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 5,805,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 500 4 روز 4,472,200
دو رو 5.9×5.6 500 8 روز 4,118,200
دو رو 5.9×5.6 1000 4 روز 5,805,600
دو رو 5.9×5.6 1000 8 روز 5,451,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 5 روز 12,921,000
دو رو 9×6 1000 11 روز 12,095,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 5 روز 9,487,200
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 9,133,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 9,345,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 7,670,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 5 روز 6,289,400
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,463,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 4 روز 10,584,600
دو رو 9×6 1000 11 روز 9,758,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,259,800
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 4,637,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,017,800
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 1,781,800
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,395,400
دو رو 8.5×4.8 1000 8 روز 2,159,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 83,355,200
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 82,187,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 43,022,800
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 46,574,600
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 93,845,400
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 46,574,600
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 53,678,200
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 96,146,400
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 6 ساعته 8,472,400
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 117,587,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 52,250,400
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 64,085,800
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 122,177,200
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 3 روز 14,809,000
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 10,915,000
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 3 روز 7,882,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 5,935,400
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 3 روز 4,354,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 3,374,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 15,623,200
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 8,283,600
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 4,554,800
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 23,482,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 15,292,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 17,617,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 32,473,600
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 29,028,000
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 4 روز 56,876,000
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 4 روز 109,091,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 4 روز 30,078,200
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 4 روز 58,964,600
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 4 روز 113,268,200
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 9,971,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 5,109,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 2,666,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 14,679,200
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 7,457,600
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 3,846,800
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 21,594,000
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 59,649,000
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 13,865,000
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 7,056,400
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 8 روز 3,646,200
یک رو 10×9.6 1000 8 روز 1,852,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 14,112,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 16,201,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 30,821,600
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 3 روز 21,558,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 16,083,400
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 3 روز 11,280,800
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 8,602,200
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 3 روز 6,171,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 4,802,600
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 23,187,000
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 12,154,000
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 6,584,400
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 33,759,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 26,514,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 48,852,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 23,128,000
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 42,739,600
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 2000 4 روز 84,311,000
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 2000 4 روز 162,285,400
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 2000 4 روز 44,828,200
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 2000 4 روز 88,488,200
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 2000 4 روز 170,639,800
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 15,021,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 7,658,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 3,976,600
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 22,125,000
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 11,210,000
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 5,758,400
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 31,281,800
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 91,273,000
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 8 روز 20,496,600
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 8 روز 10,336,800
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 8 روز 5,345,400
یک رو 10×9.6 2000 8 روز 2,690,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 25,098,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 47,200,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 21,948,000
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 3 روز 40,910,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 30,868,800
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 3 روز 21,169,200
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 16,142,400
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 3 روز 11,233,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 8,720,200
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 44,297,200
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 22,856,600
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 12,083,200
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 63,271,600
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 5000 4 روز 85,207,800
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 6 روز 29,570,800
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 6 روز 14,962,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 7,658,200
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 42,999,200
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 21,676,600
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 11,021,200
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 60,675,600
یک رو 67×47.5 A3 کیسه ای 5000 6 روز 181,849,800
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 8 روز 39,612,600
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 8 روز 19,989,200
یک رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 8 روز 10,171,600
یک رو 10×9.6 5000 8 روز 5,227,400
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 8 روز 44,698,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 5000 8 روز 50,964,200
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 5000 8 روز 94,824,800
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 77,278,200
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 144,148,800
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 43,719,000
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 77,903,600
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 145,317,000
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 82,234,200
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 155,807,200
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 47,270,800
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 85,007,200
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 158,108,200
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 6 ساعته 12,295,600
دو رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 6 ساعته 93,680,200
دو رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 179,548,800
دو رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 52,946,600
دو رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 95,414,800
دو رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 184,139,000
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 3 روز 22,467,200
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 16,024,400
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 3 روز 11,705,600
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 8,484,200
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 3 روز 6,265,800
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 4,661,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 24,154,600
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 12,555,200
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 6,690,600
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 33,700,800
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 46,090,800
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 3,953,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 23,210,600
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 11,729,200
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 5,982,600
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 31,812,800
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 21,523,200
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 8 روز 15,080,400
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 10,879,600
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 8 روز 7,658,200
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 1000 8 روز 5,557,800
دو رو 10×9.6 1000 8 روز 2,714,000
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 3 روز 30,208,000
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 21,889,000
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 3 روز 15,694,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 11,505,000
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 3 روز 8,354,400
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 6,254,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 33,169,800
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 17,145,400
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 9,074,200
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 45,371,000
دو رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 62,728,800
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 5,428,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 32,107,800
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 16,201,400
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 8,248,200
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 43,247,000
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 8 روز 29,146,000
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 8 روز 20,827,000
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 8 روز 14,750,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 8 روز 10,561,000
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 2000 8 روز 7,528,400
دو رو 10×9.6 2000 8 روز 3,658,000
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 3 روز 52,049,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 38,302,800
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 3 روز 26,738,800
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 19,859,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 3 روز 14,018,400
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 10,584,600
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 57,348,000
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 29,382,000
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 15,340,000
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 78,139,600
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 6 روز 9,522,600
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 6 روز 56,050,000
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 6 روز 28,202,000
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 6 روز 14,278,000
دو رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 75,543,600
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 5000 8 روز 50,751,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 8 روز 37,004,800
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 5000 8 روز 25,558,800
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 8 روز 18,679,400
دو رو 14.8×10.5 A6 واقعی ( 14.8 - 10.5 ) 5000 8 روز 12,956,400
دو رو 10×9.6 5000 8 روز 6,466,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,044,600
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 7,162,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 13 روز 2,419,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 12,449,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.9×5.7 250 6 روز 14,525,800
دو رو 8.9×5.7 500 6 روز 22,219,400
دو رو 8.9×5.7 1000 6 روز 37,606,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.6×5.7 500 6 روز 18,573,200
دو رو 8.6×5.7 1000 6 روز 29,264,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 11,965,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 4 روز 11,941,600
دو رو 9×6 1000 11 روز 11,115,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 13,109,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.5×5.5 1000 11 روز 5,428,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 25 روز 13,157,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,194,800
یک رو 8.5×4.8 1000 6 روز 1,958,800
دو رو 8.5×4.8 1000 2 روز 2,773,000
دو رو 8.5×4.8 1000 6 روز 2,537,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,867,400
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 2,961,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 2,820,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 14 روز 14,254,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 6,560,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 3,835,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,062,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 4,071,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 13 روز 7,363,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 9,310,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,062,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 11 روز 5,062,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 8 روز 3,528,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 13 روز 12,791,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 6,619,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 6,242,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 6×6 1000 8 روز 2,891,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 7,068,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 11 روز 10,749,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 13 روز 4,991,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 5.9×5.6 1000 13 روز 8,602,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 5,817,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 3,835,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 11 روز 9,758,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 8.5×4.8 1000 16 روز 9,062,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
دو رو 9×6 1000 16 روز 6,513,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 8.5×4.8 1000 8 روز 12,449,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 15,422,600
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 7,835,200
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 15,351,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 17,593,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 17,593,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 33,606,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 33,606,400
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 8 روز 65,218,600
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 8 روز 65,218,600
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 8 روز 31,919,000
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 8 روز 16,083,400
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 8 روز 8,153,800
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 8 روز 4,200,800
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 25,865,600
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 13,050,800
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 8 روز 48,970,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 8 روز 24,603,000
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 8 روز 6,324,800
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 8 روز 12,425,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 6 روز 77,750,200
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 77,750,200
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 17,511,200
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 8,873,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 18,443,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 21,428,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 41,264,600
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 41,264,600
دو رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 27,954,200
دو رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 14,101,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 11 روز 13,227,800
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 11 روز 6,737,800
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 11 روز 3,481,000
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 11 روز 38,184,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 11 روز 19,210,400
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 11 روز 9,723,200
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 11 روز 4,979,600
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 11 روز 16,708,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 11 روز 19,021,600
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 11 روز 36,497,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 11 روز 21,393,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 11 روز 10,844,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 11 روز 5,569,600
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 2000 11 روز 62,044,400
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 11 روز 31,175,600
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 11 روز 15,741,200
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 11 روز 8,024,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 11 روز 28,261,000
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 11 روز 32,107,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 11 روز 61,277,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 11 روز 45,170,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 11 روز 22,762,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 11 روز 11,564,000
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 5000 11 روز 129,634,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 11 روز 64,994,400
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 11 روز 32,674,200
یک رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 11 روز 16,520,000
یک رو 26×23 نامه کیفی 5000 11 روز 62,032,600
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 5000 11 روز 70,210,000
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 5000 11 روز 133,481,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 11 روز 18,561,400
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 11 روز 9,404,600
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 11 روز 4,814,400
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 11 روز 55,235,800
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 11 روز 27,741,800
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 11 روز 13,994,800
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 11 روز 7,115,400
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 11 روز 27,458,600
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 11 روز 13,876,800
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 11 روز 7,091,800
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 2000 11 روز 82,033,600
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 11 روز 41,170,200
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 11 روز 20,732,600
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 11 روز 10,513,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 11 روز 52,923,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 11 روز 26,644,400
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 11 روز 13,499,200
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 5000 11 روز 154,497,400
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 11 روز 73,891,600
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 11 روز 38,892,800
دو رو 17×12 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 11 روز 19,623,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 10,466,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 19,635,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 5,829,200
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 18,337,200
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 9,286,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 4,767,200
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 6 روز 43,070,000
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 21,653,000
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 10,950,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 29,641,600
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 15,387,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 8,189,200
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 28,579,600
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 14,443,200
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 7,363,200
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 2000 6 روز 72,074,400
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 36,190,600
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 18,242,800
یک رو 19.9×9.7 1 لتی ( 19.9 - 9.7 ) 2000 6 روز 11,729,200
یک رو 19.9×19.4 2 لتی ( 19.9 - 19.4 ) 2000 6 روز 24,390,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 4000 3 روز 53,454,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 4000 3 روز 27,553,000
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 4000 3 روز 14,549,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 4000 6 روز 52,156,000
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 4000 6 روز 26,373,000
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 4000 6 روز 13,487,400
یک رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 4000 6 روز 129,693,800
یک رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 4000 6 روز 65,147,800
یک رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 4000 6 روز 32,863,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 13,947,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 26,597,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 7,563,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 25,299,200
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 12,767,600
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 6,501,800
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 1000 6 روز 59,778,800
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 30,007,400
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 15,127,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 36,603,600
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 18,868,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 9,935,600
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 35,541,600
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 17,924,200
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 9,109,600
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 2000 6 روز 92,054,160
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 46,173,400
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 23,234,200
دو رو 19.9×9.7 1 لتی ( 19.9 - 9.7 ) 2000 6 روز 14,466,800
دو رو 19.9×19.4 2 لتی ( 19.9 - 19.4 ) 2000 6 روز 29,865,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 4000 3 روز 62,363,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 4000 3 روز 32,013,400
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 4000 3 روز 16,767,800
دو رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 4000 6 روز 61,065,000
دو رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 4000 6 روز 30,833,400
دو رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 4000 6 روز 15,705,800
دو رو 48×34 B3 تراکتی ( 48 - 34 ) 4000 6 روز 154,757,000
دو رو 34×24 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 4000 6 روز 77,679,400
دو رو 24×17 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 4000 6 روز 39,128,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 1000 8 روز 19,411,000
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 1000 8 روز 9,829,400
یک رو 25.8×23.6 نامه 1000 13 روز 22,349,200
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 13 روز 22,821,200
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 13 روز 43,081,800
یک رو 29.7×21 A4 واقعی ( 29.7 - 21 ) 2000 8 روز 31,506,000
یک رو 21×14.8 A5 واقعی ( 21 - 14.8 ) 2000 8 روز 15,906,400
یک رو 25.8×23.6 نامه 2000 13 روز 36,202,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 13 روز 36,934,000
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 13 روز 7,316,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 250 6 ساعته 48,368,200
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 250 6 ساعته 87,803,800
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 250 6 ساعته 45,253,000
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 250 6 ساعته 50,952,400
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 250 6 ساعته 92,984,000
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 250 6 ساعته 43,896,000
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 500 6 ساعته 56,215,200
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 500 6 ساعته 104,725,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 500 6 ساعته 50,952,400
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 500 6 ساعته 61,053,200
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 500 6 ساعته 114,991,000
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 500 6 ساعته 48,368,200
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 6 ساعته 136,231,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 6 ساعته 61,135,800
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 6 ساعته 82,635,400
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 6 ساعته 155,996,000
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 6 ساعته 56,309,600
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 3 روز 29,334,800
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 3 روز 13,841,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 3 روز 7,398,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 3 روز 4,118,200
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 3 روز 19,965,600
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 3 روز 10,454,800
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 3 روز 5,640,400
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 4 روز 19,505,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 4 روز 21,900,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 4 روز 21,900,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 4 روز 41,040,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 4 روز 76,723,600
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 1000 4 روز 33,972,200
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 1000 4 روز 66,764,400
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 1000 4 روز 128,856,000
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 1000 4 روز 38,633,200
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 1000 4 روز 76,086,400
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 1000 4 روز 147,511,800
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 1000 6 روز 27,446,800
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 1000 6 روز 12,897,400
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 1000 6 روز 6,572,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 1000 6 روز 3,410,200
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 1000 6 روز 76,723,600
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 1000 6 روز 76,723,600
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 1000 6 روز 19,021,600
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 1000 6 روز 9,628,800
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 1000 6 روز 4,932,400
یک رو 26×23 نامه کیفی 1000 8 روز 18,325,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 1000 8 روز 20,484,800
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 1000 8 روز 20,484,800
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 1000 8 روز 39,388,400
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 1000 8 روز 76,723,600
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 3 روز 45,465,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 3 روز 21,936,200
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 3 روز 11,528,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 3 روز 6,265,800
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 3 روز 31,848,200
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 3 روز 16,484,600
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 3 روز 8,743,800
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 4 روز 31,541,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 4 روز 35,081,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 4 روز 35,081,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 4 روز 65,973,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 4 روز 125,422,200
یک رو 42×29.7 A3 ( 29.7 - 42 ) 2000 4 روز 52,628,000
یک رو 59×43 A2 ( 45 - 60 ) 2000 4 روز 104,076,000
یک رو 89×58 A1 ( 90 - 60 ) 2000 4 روز 201,815,400
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 2000 4 روز 61,950,000
یک رو 69×48 B2 ( 70 - 50 ) 2000 4 روز 122,720,000
یک رو 99×68 B1 ( 70 - 100 ) 2000 4 روز 239,115,200
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 2000 6 روز 43,341,400
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 2000 6 روز 20,874,200
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 2000 6 روز 10,584,600
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 2000 6 روز 5,439,800
یک رو 67×47.5 A3 کیفی 2000 6 روز 125,422,200
یک رو 67×48.5 A3 کیسه ای 2000 6 روز 125,422,200
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 2000 6 روز 30,786,200
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 2000 6 روز 15,540,600
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 2000 6 روز 7,917,800
یک رو 26×23 نامه کیفی 2000 8 روز 30,361,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیسه ای 2000 8 روز 33,665,400
یک رو 34.5×24.5 A5 کیفی 2000 8 روز 33,665,400
یک رو 48×34.5 A4 کیسه ای 2000 8 روز 64,321,800
یک رو 48.5×34.5 A4 کیفی 2000 8 روز 125,422,200
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 3 روز 92,535,600
یک رو 29×20 A4 تراکتی ( 29 - 20 ) 5000 3 روز 45,500,800
یک رو 20×14.5 A5 تراکتی ( 20 - 14.5 ) 5000 3 روز 23,458,400
یک رو 14.5×10 A6 تراکتی ( 14.5 - 10 ) 5000 3 روز 12,378,200
یک رو 24×34 B4 تراکتی ( 34 - 24 ) 5000 3 روز 65,962,000
یک رو 17×24 B5 تراکتی ( 24 - 17 ) 5000 3 روز 33,689,000
یک رو 12×17 B6 تراکتی ( 17 - 12 ) 5000 3 روز 17,499,400
یک رو 48×34 B3 ( 50 - 35 ) 5000 4 روز 127,900,200
یک رو 40×29 A3 تراکتی ( 40 - 29 ) 5000 6 روز 89,939,600