نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 54,186,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 58,729,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 66,519,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 57,695,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 58,729,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 66,519,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیفی ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 62,887,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیفی ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 74,569,000
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.