نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 40,393,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 43,779,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 59.4×44 سربرگ A4 ( 2000 عدد ) + سربرگ A5 ( 2000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 49,587,040
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 43,009,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 43,779,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیسه ای ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 49,587,040
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیفی ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 46,879,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69×49 سربرگ A4 ( 1000 عدد ) + پاکت A4 کیفی ( 1000 عدد ) + پاکت نامه کیفی ( 1000 عدد ) 1000 6 روز 55,587,800
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.