نام محصول :
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 44×23 کد 2 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 43,648,200
یک رو 44×23 کد 2 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 69,620,000
یک رو 44×23 کد 2 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 145,340,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29×29 کد 4 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 19,458,200
یک رو 29×29 کد 4 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 31,565,000
یک رو 29×29 کد 4 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 66,906,000
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 27.7×19.2 کد 5 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 31,246,400
یک رو 27.7×19.2 کد 5 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 48,946,400
یک رو 27.7×19.2 کد 5 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 100,512,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 24.9×16.8 کد 6 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 50,527,600
یک رو 24.9×16.8 کد 6 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 75,130,600
یک رو 24.9×16.8 کد 6 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 147,818,600
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 29.7×29 کد 7 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 49,583,600
یک رو 29.7×29 کد 7 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 73,254,400
یک رو 29.7×29 کد 7 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 143,122,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 24×23 کد 8 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 24,780,000
یک رو 24×23 کد 8 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 40,155,400
یک رو 24×23 کد 8 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 85,007,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 69.5×23.5 کد 9 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 67,307,200
یک رو 69.5×23.5 کد 9 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 108,678,000
یک رو 69.5×23.5 کد 9 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 229,380,200
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 54.5×23 کد 10 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 62,209,600
یک رو 54.5×23 کد 10 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 98,494,600
یک رو 54.5×23 کد 10 - مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 204,234,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 44.6×29.6 کد 11- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 62,209,600
یک رو 44.6×29.6 کد 11- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 98,494,600
یک رو 44.6×29.6 کد 11- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 204,234,400
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 31.4×21.7 کد 12- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 32,190,400
یک رو 31.4×21.7 کد 12- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 50,822,600
یک رو 31.4×21.7 کد 12- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 105,149,800
طرف اندازه فایل اندازه تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_
یک رو 45.8×27.1 کد 13- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 1000 15 روز 63,094,600
یک رو 45.8×27.1 کد 13- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 2000 15 روز 100,252,800
یک رو 45.8×27.1 کد 13- مقوای 250 گرم ایندلبرد با روکش ورنی 5000 15 روز 208,576,800
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد.